Samen met mensen uit kansarmoede op pad om hen een volwaardige plek in de samenleving te bieden

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Riddersstraat 147
3000
Leuven
016/23 80 19

De missie van 't Lampeke

De algemene doelstelling van 't Lampeke is het bannen van kansarmoede en sociale uitsluiting in het noordwestelijk deel van Leuven, waar verschillende gezinnen, zowel van allochtone als autochtone origine, reeds generaties lang in kansarmoede leven.

 

Wat doet 't Lampeke?

De problematiek van kansarmoede is veel breder dan een financieel probleem: het betreft een veelheid van achterstellingen. Hierdoor krijgen kansarmen vaak niet de kans om deel uit maken van de maatschappij. Specifieke aandacht gaat dus naar het versterken van de sociale netwerken. 't Lampeke werkt vanuit een integrale aanpak rond verschillende levensdomeinen: opleiding, milieu, welzijn, gezondheid en huisvesting.

 • Dagopvang 'De Wurpskes': voor 10 baby's en peuters, met structuur en ouderondersteuning. 
  • De doelgroep bestaat uit politieke vluchtelingen, generatiearmen en jonge moeders zonder generatiearme achtergrond. 
  • Er wordt gewerkt naar veilige gehechtheid toe (huisbezoeken, aanbieden van een betrouwbare band naar ouders die zelf vaak geen veilige gehechtheid hebben kunnen ervaren, kindbesprekingen en voldoende aandacht tijdens breng- en haalmomenten, koffiemoment en nazorg).
 • Kinderwerking Fabota: naschoolse opvang voor kinderen tussen de 2 en 14 jaar
  • Speelpleinwerking tijdens de vakantie en opvoedingsondersteuning voor ouders (vorming rond ouderschap, oudergroepen, individuele contacten,...). Er is bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare kinderen. 
  • Fabota heeft projecten lopen waarbij de focus op de krachten en talenten van de kinderen ligt, zoals bv circus- en percussieprojecten, mobiliteit, volkstuintjes en het Fabotakoor. De projecten worden ingezet om de band tussen ouders en kind te stimuleren, doordat ze samen aan activiteiten deelnemen. Er is aandacht voor structuur, probleemoplossend leren denken,... 
  • Om de kansen op vlak van onderwijs te bevorderen, heeft Fabota projecten rond taalstimulering en voorziet ze huiswerkondersteuning.
 • Jongerenwerking 'Den Tube'
  • Animatie en vorming voor een 100-tal jongeren van 12 tot 25 jaar en vrijblijvende ontmoetingsmomenten waar jongeren en jongerenwerkers op een ongedwongen manier met elkaar kennismaken (jongerencafé 16+, naschools aanbod, daguitstappen,...).
  • De jongeren kampen met een maatschappelijke kwetsbaarheid en kregen van jongs af aan te maken met negatieve signalen (uitsluiting,...) waardoor ze in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Door krachtgericht te werken (sport, rap, dans, muziek, koken,...), biedt Den Tube hen een alternatief. 
  • Den Tube stimuleert jongeren om ook beleidsmatig te werken rond kansarmoede.
 • Buurthuis 't Lampeke: een warme en gastvrije plek voor iedereen uit de buurt en daarbuiten.
  • 4 keer per week worden er warme maaltijden aangeboden tegen een democratische prijs en dagelijks is er een broodmaaltijd. Het is een plek voor volwassenen en gezinnen, waar ze samen iets kunnen drinken, eten, en gebruik kunnen maken van verschillende diensten zoals douchen, de was doen, of zelfs juridische consultaties. 
  • Ontspanningsmogelijkheden (sporten, knutselen, theaterbezoek, optredens,...) en vorming.
  • Het buurthuis wil mensen impulsen geven om zich te emanciperen en hun draagkracht te vergroten.
 • Overdracht van expertise en beleidsbeïnvloedende werking
  • De vzw deelt haar expertise rond veilige gehechtheid via diverse tools met andere actoren: Koffer Schaap Maison, het boek 'Helpende Handen' van Karen Daniels (coördinatrice Wurpskes) in samenwerking met Greet Geenen.
  • Sensibiliseren van scholen en de maatschappij inzake kansarmoede, door middel van buurtwandelingen, het gezelschapsspel 'Uit de Boot',... Er is ook een brochure leesmaatjes beschikbaar rond taalverlies tijdens schoolvakanties (zie website van 't Lampeke).
  • Regelmatig overleg met de betrokken overheden op lokaal en gemeentelijk niveau.

 

Hoe kan jij 't Lampeke helpen?

Financiële steun

 • Dagopvang 'De wurpskes' is gehuisvest in een appartement in een sociale woonblok.
  • Dankzij een gift heeft de vzw de inrichting kunnen vernieuwen. Om de herinrichting verder te zetten, zoekt de vzw nog extra middelen voor meubilair voor kinderen van 0 tot 3 jaar
  • Heel wat kansarme ouders hebben veel moeilijkheden om luiers en voeding voor baby en peuters te kopen. De Wurpskes wil de ouders ondersteunen bij de aanschaf van deze producten.
 • Kinderwerking Fabota: de vzw wil het oude gebouw opwaarderen: de leefruimte van de groep 6- tot 9-jarigen aanpassen, renovatie van de keuken en het sanitair cf. de wettelijke bepalingen en het gebouw ecologischer maken.
 • Jongerenwerking 'Den Tube' wil jongeren aanzetten tot bewegen:
  • de vzw zoekt middelen voor de aankoop van nieuwe en/of tweedehands fietsen, voor fietstochten en voor dagdagelijks gebruik. De jongeren leren zelf ook de fietsen onderhouden.
  • Den Tube is een jeugdhuis in een oud vrachtschip op de Vaart in Leuven. Regelmatig duiken de jongeren in de vaart. De vzw wil hen graag uitdagen om zich sportief uit te leven op het water, en wil hiervoor kayaks aankopen en een drijvend platform aanleggen als stalplek voor het materiaal.
 • Buurthuis 't Lampeke:
  • de vzw wil een sociale kruidenierswinkel organiseren met 't Lampeke als afhaalpunt. Er moeten rekken, een diepvriezer etc worden aangekocht en de kelder dient te worden heringericht.  
  • sociaal restaurant: vernieuwing van de keuken. Dagelijks wordt er voor 35 mensen gekookt. 
  • jaarlijkse reis: de vzw wil de mensen uit haar doelgroep ook de kans geven om tot ontspanning te komen. Om de reis haalbaar te maken voor mensen met een laag inkomen zoekt de vzw hiervoor bijkomende middelen.

Vrijwilligers in België

 • onthaal/luisterend oor/begeleiding

Materiaal

 • niet-bederfelijke eetwaren
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • werkgereedschap
 • kinderverzorgingsmateriaal
 • didactisch-en schoolmateriaal
 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen
 • hygiëne- en onderhoudsprodukten
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 30/01/2018