Touché vzw

Begeleiding van mensen die in problemen komen door agressie

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2008

Kortrijksesteenweg 391
9000
Gent
0477/60 54 09

Doelstellingen

 • De kans op agressie-incidenten verminderen en de kans op positieve uitingen van agressie vergroten
 • Op een herstelgerichte manier werken met mensen rond grensoverschrijdend gedrag
 • De maatschappelijke reïntegratie van (ex-) gedetineerden bevorderen
 • (ex-) gedetineerden meer ontwikkelingskansen bieden en zo hun levenskwaliteit als autonome individuen en in relatie met anderen verhogen
 • Streven naar en meewerken aan een leefbaarder klimaat binnen de gevangenis en een meer actieve, zinvolle en humane invulling van de strafuitvoering.

 

Activiteiten en projecten

Vzw touché wil de samenleving inspireren om constructief met agressie om te gaan en werkt voor mensen die in moeilijkheden komen door agressie. Agressie vindt vaak plaats in relatie tot anderen. De activiteiten van Touché vzw zijn er op gericht om mensen alternatieve communicatievormen aan te reiken, zodat zij conflicten op een geweldloze wijze leren oplossen. Het aanbod van de vzw is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun omgang met anderen op de werkvloer, in partnerrelaties, in relatie tot hun kinderen, in de omgang met medegedetineerden, in relatie tot het gevangenispersoneel, …
 • Therapeutische programma’s

Touché biedt individuele en groepsbegeleidingen voor wie in moeilijkheden komt door agressie, zowel binnen als buiten de gevangenismuren. Alle therapeutische trajecten zijn erop gericht om mensen te leren hun eigen agressie te (h)erkennen, controleren, hanteren en uiteindelijk ook de kracht ervan constructief in te zetten.

 • Sensibilisering, preventie en herstel

Om te werken aan re-integratie, zijn er minimaal twee partijen nodig. Activiteiten die de maatschappelijke attitude beïnvloeden, vormen  een belangrijke pijler van Touché vzw: artistieke en sportieve evenementen, media-acties, supervisie voor professionals in de sociale sector, vormingen voor jongeren met ervaringsdeskundige ex-gedetineerden.

 • Hervorming van detentie – De Huizen

Er moet anders worden omgegaan met straffen en en er moet gestreefd worden naar een detentie die gericht is op re-integratie. Dat kan kleinschalig, nabij en gedifferentieerd. Detentiehuizen mét begeleiding, op maat, oplossings- en toekomstgericht.

Begunstigden dragen bij in de kosten volgens de eigen mogelijkheden maar gezien de doelgroep het vaak niet breed heeft, zijn deze bijdrages niet toereikend.

Concrete noden 2017

Financiële steun

 • Adoptie voor durvers: touché zoekt mensen die (een deel van) de therapiesessies willen betalen voor mensen die hier niet voldoende financiële middelen voor hebben. 
 • Ondersteuning voor het jongerenproject B(l)ink: met 15.000 euro kan Touché 12 jongeren één jaar lang begeleiden. 
 • touché is volop bezig met de ontwikkeling van een agressie-app, en zoekt nog 10.000 euro om dit helemaal rond te krijgen.

 

Materiaal

 • informatica/burotica: een beamer, die behoorlijk werkt, ten behoeve van ex-gedetineerden

 

Vrijwilligers in België

 • Touché vzw zoekt een vrijwilliger die kan helpen met alle IT-besognes. 
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 03/05/2017