Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting voorkomen wordt.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Brusselsesteenweg 78
3020
Herent
016/84 67 31

De missie van Alba

Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting voorkomen wordt. Alba gelooft in het herstelgedachtegoed en in de eigen kracht van mensen. Vanuit dit geloof wil de vzw mensen kansen geven, hen stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen en mee zoeken naar het bewaren, herstellen en/of opbouwen van positieve banden.


Wat doet Alba?

Alba werkt naar aanleiding van situaties waar jongeren of jongvolwassenen in een vertrouwensbreuk of conflict zijn terecht gekomen, met zichzelf, met hun omgeving of met de maatschappelijke norm. Er is aandacht voor alle betrokkenen (jongeren, ouders, slachtoffers, steunfiguren en de bredere context). Alba situeert zich op het kruispunt van jeugdhulp, justitie en onderwijs.

Alba treedt in een creatieve dialoog en stapt onbevooroordeeld en op een authentieke manier naar de ander, met respect voor ieders eigenheid en verhaal en met maximale inspraak en participatie van alle betrokkenen. Alba wil kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening realiseren met permanente aandacht voor evaluatie, bijsturing, methodiekverfijning en vernieuwing.

Dienst ondersteunende begeleiding

Alba organiseert vanuit een onafhankelijke positie ondersteunende activiteiten, complementair aan een begeleidingstraject. Alba speelt flexibel in op vragen van verwijzers en jongeren en ontwikkelen zo een gedifferentieerd programma dat zorg op maat mogelijk maakt. Verschillende werkvormen kunnen ingezet worden:

 • KET (krachtgerichte ervaringstrajecten): laagdrempelige, kortlopende activiteiten die kunnen variëren in tijd en duur, op maat van de jongeren en hun omgeving. Alba werkt individueel, in kleine groep of met de context van de jongere.

 • Time - Out: enkele dagen tot een week er even tussenuit om te herbronnen, op kracht te komen, te reflecteren. Dat kan via stappen met een begeleid(st)er,  meewerken op een boerderij of in een gastgezin,  zeilen met een schipper.

 • Dagactiviteit op maandag, dinsdag en woensdag:  in het Waals-Brabantse Biez heeft Alba een mooi domein met een gezellig huisje. Er is een boomgaard, een groententuin, mountainbikes, veel wandelmogelijkheden… Het is een actieplek voor en door jongeren waar de focus ligt op DOEN!

 • Ontheming: een ontheming duurt minimum 6 weken en maximum 3 maanden. Een jongere ruilt een uitzichtloze situatie voor het onbekende, en grijpt deze kans om opnieuw greep op zijn/ haar eigen leven te krijgen: een tocht maken met een rugzak, een tentje en weinig geld, héél ver weg, elke dag stappen. De natuur in, alleen of met één andere jongere én met een begeleider. Of gaan werken op een afgelegen plek in België of Frankrijk. Het vervolgtraject wordt voor en tijdens het project samen met de jongere, de ouders en andere betrokken partijen uitgewerkt.

 • Herstel en Bemiddeling: bij een ernstig conflict binnen een voorziening kan Alba herstelgesprekken door een neutrale bemiddelaar opstarten, eventueel gekoppeld aan themagerichte leerprojecten. Het doel is inzicht te verwerven in eigen gedrag en handelen. 

In 2012 publiceerde Alba vzw ism Phara de Aguirre es Stefaan Vermeulen het boek 'Ik dus naar Compostela – Jong geweld op zoek naar een uitweg' over de werkprojecten en voettochten die Alba vzw (toen nog Oikoten) met jongeren in de bijzondere jeugdzorg organiseerde.

Bemiddeling Leuven en Brussel

 • Herstelbemiddeling: minderjarige daders, slachtoffers en hun context krijgen de mogelijkheid om via een neutrale bemiddelaar al dan niet rechtstreeks met elkaar in communicatie te treden. De bemiddelaar ondersteunt hen in de zoektocht naar het omgaan met de gevolgen/schade van de feiten en het zoeken naar een eventuele oplossing. De bemiddeling is gericht op een zo volledig mogelijk herstel van de materiële en/of morele gevolgen van het conflict. Het is een vrijwilligproces waarvoor partijen bij aanvang hun uitdrukkelijke toestemming moeten geven en waarin ze op elk moment kunnen beslissen om ermee te stoppen. Het is een vertrouwelijkproces, hetgeen betekent dat de partijen in samenspraak bepalen of er informatie aan de doorverwijzer (justitie) wordt gegeven, en zo ja welke. Op die manier krijgen de partijen de kans zich te verhouden tot elkaar en tot de gerechtelijke instanties. De bemiddeling is gratis.
 • Herstelgericht Groepsoverleg (Hergo). het slachtoffer met zijn steunfiguren enerzijds en de jongere met zijn ouders en steunfiguren anderzijds gaan samen op zoek naar een plan waarin plaats is voor herstel naar het slachtoffer en de gemeenschap.  De jongere geeft ook aan wat hij zal doen om herhaling van de feiten te vermijden. Een neutrale moderator bereidt dit overleg voor, afzonderlijk met alle partijen.  Hij coördineert het geheel en bewaakt de vrijwilligheid en de vertrouwelijkheid tijdens het proces.       

 

Alternatieve maatregelen Leuven en Brussel

 • Leerprojecten: vormingsprogramma's afgestemd op de doelgroep, aard van het delict en de gevolgen van de feiten: leerproject op maat, drugs, Rots en Water, seksueel grensoverschrijdend gedrag, Slachtoffer in Beeld. Het leerproject wordt individueel of in groep georganiseerd.
 • Gemeenschapsdienst: jongeren leveren een werkprestatie die voor de jongere en voor de samenleving zinvol is.
 • Het Basta!-project:  bestaat uit het aanbod van herstelbemiddeling, gemeenschapsdienst, leerproject en rondetafelgesprekken waarin de context van de jongere betrokken wordt. Het Basta-project kan als een alternatief voor een plaatsing in een gemeenschapsinstelling opgelegd worden.

Hoe kan jij Alba helpen?

Financiële steun

 • Sinds 2005 worden bij bemiddeling vrijwillige bemiddelaars ingezet. Deze vrijwilligers krijgen een uitgebreide opleiding en ondersteuning. De opleiding, training en coaching vragen niet enkel investering van het vast personeel maar eveneens werkingsmiddelen ter ondersteuning (vorming, verplaatsingsonkosten, materiële ondersteuning,…)

Vrijwilligers

 • onthaal/begeleiding/luisterend oor: vrijwilligers worden ingezet om activiteiten met jongeren te begeleiden, time-outs of staptochten te begeleiden, of als bemiddelaar.

Materiaal

 • lichtgewicht tochtmateriaal (tenten, rugzakken, slaapzakken,...)
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/10/2020