Vrijetijdsinitiatieven voor kinderen en jongeren met autisme

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Molenstraat 79/1
3630
Maasmechelen
+32 0492 228 492

De missie van Autisme Limburg

Autisme Limburg vzw stelt zich tot doel vrije tijd en andere vormen van ondersteuning te stimuleren en te organiseren voor personen met een autisme spectrum stoornis (A.S.S.).

 

Wat doet Autisme Limburg?

De doelstelling van Autisme Limburg is de grote nood aan een zinvolle vrijetijdsinvulling voor kinderen en jongeren met A.S.S. in te vullen. Voor jongeren met A.S.S. is het gezien hun specifieke beperkingen in het aangaan en begrijpen van sociale contacten niet evident om aan te sluiten bij de reguliere jeugdbewegingen, sportverenigingen of andere vrijetijdsinitiatieven. Ook het zelf invullen van vrije tijd is omwille van hun rigiditeit zeer moeilijk en beperkt zich tot meestal 1 hobby.

Via één op één begeleiding en een gevarieerd en zinvol aanbod aan activiteiten, rekening houdend met hun belangstellingsveld, tracht de vzw deze eenzijdigheid te doorbreken, hen uit te dagen hun grenzen te verleggen en hen een sociaal groepsgevoel aan te bieden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de individuele verschillen en waar nodig met de diversiteit tussen de deelnemers naar verwerkingsniveau toe:

 • Gespecialiseerde speelpleinwerking de Puzzel tijdens de schoolvakanties voor kinderen en jongeren met autisme van 3 tot 21 jaar  in Maasmechelen, Hasselt en Overpelt. 

 • Jeugdwerking Spetters voor  kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme vanaf 6 jaar: 2-wekelijks worden er weekendactiviteiten georganiseerd voor 5 groepen (6-9j / 10-13j/ 14-18j / 18+ met een normale tot randnormale begaafdheid en een groep voor jongeren met extra ondersteuningsnood). Het stadsbestuur van Hasselt stelt hiervoor jeugdlokalen ter beschikking. jongerenvereniging 'De Spetters' telt een 100-tal actieve leden.

 • Lotgenotenwerking: vormings- en info-avonden voor ouders, grootouders en familie.

 

Hoe kan jij Autisme Limburg helpen?

Financiële steun

Autisme Limburg vzw organiseert in 3 regio’s in Limburg (Hasselt, Maasmechelen en Overpelt) gespecialiseerde speelpleinwerkingen de Puzzel voor kinderen en jongeren met autisme van 3 tot 21 jaar. In 2016 namen 180 kinderen en jongeren hieraan deel. Voor de organisatie van de 3 speelpleinen en de jeugdwerking ontvangt Autisme Limburg vzw een gedeeltelijke personeelssubsidie voor een algemeen coördinator. Daarnaast worden alle taken opgenomen door 280 vrijwilligers:

 • 3 regioverantwoordelijken nemen de algemene leiding en supervisie waar
 • Per regio 4 tot 6 groepsverantwoordelijken die de volledige voorbereiding, organisatie en uitvoering ter plekke op zich nemen
 • Per kind wordt een kindbegeleider gezocht die individueel het kind begeleidt bij de uitvoering van de activiteiten.

Al deze vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding: de regioverantwoordelijken de gangbare toegelaten vrijwilligersdagprijs, de groepsverantwoordelijken krijgen 25 €/ dag, de kindbegeleiders ontvangen 10 €/dag.
De kost voor de speelpleinwerkingen alleen al, bedroeg in 2016 34.665,85 €. Als erkende vrijwilligersorganisatie ontving Autisme Limburg in 2016 van de Vlaamse Gemeenschap een subsidie van 13.728,72 €. Ondanks een deelnameprijs van 8 € per dag betaald door de ouders is dit nog ruim onvoldoende om deze vrijwilligerskosten, laat staan de werkingskosten, betaald te krijgen en is de vzw voor haar activiteiten afhankelijk van giften.

 

Vrijwilligers

 • logistieke hulp (organisatie van fondsenwervende en andere activiteiten)
 • animatie
 • fondsenwerving
 • webmastering
 • begeleiden van kinderen en jongeren tijdens de speelplein- en jongerenwerking
 • logistieke hulp in de speelpleinwerking (onderhoud keuken, eetzaal, ...)

Materiaal

 • drank en snack (wafels, koeken, fruit) voor de speelpleinwerking
 • informatica/burotica: laptops / beamer / ...
 • speelgoed en knutselmateriaal
 • werkgereedschap
 • didactisch materiaal gericht op auti-werking 
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 01/07/2019