Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Brussel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

Priemstraat, 19a
1000
Brussel
02 289 60 10

De missie van CAW Brussel

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk te Brussel is een dynamische, veelzijdige en zorgzame welzijnsorganisatie in de grootstedelijke, meertalige en diverse context van Brussel. Het doel van CAW Brussel is op eerstelijnsniveau het welzijn van mensen duurzaam te versterken. In overleg met haar cliënt biedt het CAW de voor hem best passende hulp- en dienstverlening. CAW Brussel richt zich tot iedereen en in het bijzonder tot personen van wie het welzijn of de sociale rechten bedreigd worden of verminderd zijn. CAW Brussel signaleert maatschappelijke noden en neemt initiatieven om deze zo vroeg mogelijk aan te pakken en te voorkomen. Momenteel telt het CAW 180 personeelsleden en zijn er activiteiten in een 14-tal locaties.

Wat doet CAW Brussel?

Het CAW Brussel richt zich naast haar traditionele opdrachten ook op alternatieve maatregelen, tewerkstelling van kansengroepen, vormingswerk en zoveel meer. Hierna volgt een kort overzicht:

Sociaal, juridische en psychologische begeleiding

 • Algemeen onthaal
  Laagdrempelig onthaal op verschillende plaatsen in het Brussels hoofdstedelijk gewest, waar  volwassenen gratis en anoniem terecht kunnen met hun vragen en problemen.
 • WELKOM
  Onthaalpunt en sociaal juridische dienst, gespecialiseerd in de Belgische vreemdelingenwetgeving.
 • Dagcentrum HOBO
  Dagelijks onthaal op weekdagen voor dak- en thuislozen: activiteiten (initiaties, cultuur, sport, etc.), tewerkstelling (begeleiden van thuisloze werkzoekenden), doorverwijzing en sensibilisering.
 • Team Begeleiding
  Psychologische ondersteuning en psychotherapie op eerste lijn voor kinderen, jongeren en volwassenen. Zowel individuele- als koppelgesprekken over o.a. opvoedingsvragen, relatiemoeilijkheden, conflicten in het gezin, rouwverwerking, angstklachten,…
 • OUTREACH
  Laagdrempelige hulpverlening op maat: het CAW gaat letterlijk op pad met de  hulpvrager. Dit kan gewoon thuis zijn, maar ook een bezoek aan een dienst of andere plaats is mogelijk.
 • Justitieel Welzijnswerk (JWW)
  JWW ondersteunt en begeleidt de gedetineerden en geïnterneerden van de Brusselse gevangenissen en maakt de gedetineerden wegwijs in het aanbod aan hulp- en dienstverlening in de gevangenis.
 • Slachtofferhulp
  Voor slachtoffers en getuigen van misdrijven, zelfdoding, moord of een (verkeers)ongeval. Het CAW maakt ook deel uit van het psychosociale rampenplan.  Ook andere diensten kunnen bij het CAW terecht voor coaching, consult en vorming.
 • Dader in Zicht
  Alternatieve gerechtelijke maatregel die aansluit bij het gepleegde misdrijf en de psychosociale situatie van de persoon die een strafbaar feit heeft gepleegd. Het project richt zich vooral op vermogens- en geweldsdelicten. Er wordt gestreefd naar inzicht bij de cliënt over zijn situatie.

Jongeren en kinderen

 • JAC
  Het Jongeren Aanbod CAW is een aanspreekpunt voor kinderen, jongeren (tot 25 jaar), opvoedingsondersteuners en opvoedingsverantwoordelijken. Iedereen kan hier gratis en anoniem terecht met elke vraag en probleem.
 • Bezoekruimte
  Een plek waar de omgangsregeling tussen (groot-)ouder en kind(eren) kan worden opgebouwd in een aangename en veilige setting, met ondersteuning van het CAW. Het uiteindelijke doel is dat de omgangsregeling zonder tussenkomst van de bezoekruimte kan worden verdergezet.
 • Crisismeldpunt Brussel (CMP)
  Het Crisismeldpunt Brussel zit ingebed in het Brusselse Crisisnetwerk, een samenwerking tussen een aantal Brusselse Jeugdhulporganisaties.
 • Woonbegeleiding voor jongeren
  Begeleiding van thuisloze jongeren (18-25 jaar) naar zelfstandig wonen. We ondersteunen jong volwassenen bij de zoektocht naar de woon- en leefvorm die aansluit bij hun mogelijkheden.

Budgetbeheer

 • Budget in Zicht Brussel
  Het samenwerkingsverband BIZ Brussel verenigt het Brusselse OCMW, het CAW en verenigingen waar armen het woord nemen. BIZ Brussel ontwikkelt enerzijds initiatieven ter preventie van (herval in) budget- en schuldenproblemen en anderzijds acties ter bevordering van de toegankelijkheid, de kwaliteit en integraliteit van de budget- en schuldhulpverlening.
 • Schuldbemiddeling
  Schuldbemiddeling en budgetbegeleiding op maat van de hulpvrager met  aandacht voor de integrale benadering van de problematiek van de hulpvrager.

Preventie

 • Preventiedienst
  De Preventiedienst informeert, sensibiliseert en geeft vorming over persoonlijke, relationele en sociale thema’s aan zowel jongeren als aan ouders. Het CAW ondersteunt derden bij het ontwikkelen van preventieve programma’s en leent vormingsmateriaal uit.
 • ITER
  Het Centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag begeleidt plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag of mensen die aanstalten maken om zich grensoverschrijdend te gedragen. Ook jongeren tussen 12 en 18 jaar worden geholpen.

Huisvesting en (woon)begeleiding

 • Transithuis Vrienden van  HET HUIZEKE
  Dit is een kleinschalige werking dat aan thuisloze mannen vanaf 18 jaar, een eigen plek in een veilige omgeving biedt.
 • Woonbegeleiding PUERTO
  Puerto helpt thuislozen (alleenstaanden of koppels met of zonder kinderen) die zelfstandig willen wonen door middel van individuele woonbegeleiding op maat.
 • Onthaalhuis ALBATROS
  Residentiële opvang voor thuisloze mannen, vrouwen, koppels en (eenouder-)gezinnen met kinderen. De opvang is gekoppeld aan integrale individuele begeleiding rond administratie en financiën, het zoeken naar een woning en dagbesteding, werkoriëntatie, omgaan met verslaving, psychische ondersteuning en zelfstandigheid opbouwen.
 • Onthaalhuis FOYER BODEGEM
  Een laagdrempelig onthaalhuis i.sm. het Leger des Heils voor dak- en thuisloze mannen voor korte en langdurige opvang. Doel is om de herintegratie in de samenleving te bevorderen. I.s.m. Rode Kruis Vlaanderen worden hier ook asielzoekers opgevangen.
 • Woonbegeleiding DE SCHUTTING
  Integrale woonbegeleiding op maat voor thuisloze mannen en vrouwen, al dan niet met kinderen.
 • Projectteam Vluchtelingen
  Project Vluchtelingen biedt voorlopig –tot eind 2017- (mobiele) woonbegeleiding aan erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden. Deze personen hebben vaak een veelheid aan hulpvragen en ondersteuningsnoden hebben.

Adoptie

 • Dienst Maatschappelijk Onderzoek Adoptie (DMO)
  Bij adopteren vindt er binnen het CAW Brussel een maatschappelijk onderzoek plaats in opdracht van de familierechtbank. Het CAW evalueert de kandidaat-adoptanten op hun geschiktheid, waarbij het belang van het adoptiekind centraal staat.

Hoe kan jij CAW Brussel helpen?

Financiële steun

 • IT - infrastructuur
  • Investering in IT- infrastructuur: hard- en software (laptops en desktops). Het CAW dient een inhaalbeweging te maken: jaarlijkse vervanging twv van 20.000 €
  • Investering in een nieuwe interactieve website: 15.000 €
 • Communicatie

  • Opzetten van een multimediale sensibiliserende campagne naar diverse Brusselse doelgroepen op verschillend niveau ’s: 20.000 €

 • Infrastructuur

  • Investering in de gedeeltelijke vernieuwing van de inrichting van deelwerkingen gericht op opvang en ondersteuning van dak- en thuislozen. Aankoop meubilair zoals bedden, tafels, stoelen: 15.000 €.

Vrijwilligers in België

 • onthaal/luisterend oor/begeleiding van personen in nood
 • logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • fondsenwerving
 • vertalingen: Arabisch, Turks, Armeens
 • vrijwilligers om een vrijetijdsaanbod in de gevangenissen te organiseren

Materiaal

 • informatica/burotica
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • werkgereedschap
 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 24/09/2020