Het financieel ondersteunen van Don Bosco jeugdactiviteiten en vrijwilligersprojecten in binnen- en buitenland.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

De missie van de Don Bosco Stichting

De Don Bosco Stichting heeft als doel om, vanuit christelijk oogpunt – in een positieve relatie met de multiculturele en multireligieuze samenleving waar ze deel van uitmaakt – jeugdactiviteiten en vrijwilligersprojecten voor jongeren te steunen die zich inspireren aan het opvoedingsproject van Don Bosco.

Werking

Don Bosco Stichting wil de aanwezigheid van Don Bosco binnen het jeugdwerk en de vrijetijdssector meer onder de aandacht brengen, en specifiek financiële ondersteuning bieden aan Don Bosco activiteiten en projecten binnen deze sector.

De Don Bosco Stichting kent drie fondsen, die elk een specifiek doel hebben:

 • Droomfonds Don Bosco: via dit fonds worden middelen ingezameld om zowel de Don Bosco speelpleinwerkingen als Jeugddienst Don Bosco te ondersteunen. Dit vanuit de overtuiging dat er zonder speelpleinen geen veilige speelomgeving kan aangeboden worden aan kinderen en jongeren. Iets waar ze nochtans recht op hebben.  Toch maakt onze maatschappij het zowel voor speelpleinen­ als voor de animatoren steeds moeilijker om hun opdracht te vervullen.­ Daarom is het noodzakelijk om hun enthousiasme te ondersteunen­ met vorming en werkingsmiddelen. Goed gevormde animatoren geven op een speelse manier­ kracht aan de samenleving van morgen.
 • Solidariteitsfonds: via dit fonds kunnen jongeren een tegemoetkoming aanvragen in de deelnameprijs aan de vormingsactiviteiten van Jeugddienst Don Bosco. Dit vanuit het gegeven dat:
  • alle jongeren de kans verdienen deel te nemen aan deze vormingsacties;
  • niet alle jongeren - of hun ouders - even financieel krachtig zijn, waardoor deelnemersgelden al wel eens te hoog kunnen liggen;
  • vorming en engagement voor jonge mensen hefbomen zijn voor hun toekomst
 • Fonds Don Bosco Youth-Net:  via dit fonds worden er financiële middelen gezocht om vormingsprojecten van Don Bosco Youth-Net te ondersteunen. Don Bosco Youth-Net is een netwerk van vijftien Europese Don Bosco organisaties, die allen actief zijn in de jeugdsector en waarbij vorming en vrijwilligerswerk in een multiculturele setting twee centrale elementen zijn.

 

Wat doet de Don Bosco Stichting?

Activiteiten in België

 • Opstart tijdens de zomer 2016 van een nieuwe Don Bosco speelpleinwerking in Brussel, speelplein Raccoon.
 • De lancering op 28 juli 2016 van de eerste “Dag van de Speelpleinanimator”, met als centrale doelstelling zowel de Don Bosco speelpleinwerkingen als hun animatoren danken voor hun inzet en engagement.
 • Realisatie van het didactisch hulpmiddel “Groeiboekje voor instructoren” voor jongeren die als instructor actief zijn binnen Jeugddienst Don Bosco.
 • De creatie van een app met 200 spelen voor jongeren actief op een speelpleinwerking of jeugdbeweging. Deze App is gratis te downloaden.
 • Ondersteuning van de bouw van een nieuw kleuterspeeltuig op het speelplein van Don Bosco te Oud-Heverlee.

 

Activiteiten in het Zuiden

 • De projecten in het Zuiden bieden de mogelijkheid om de ervaring en knowhow van de Vlaamse jeugdwerkers te delen met die van jeugdwerkers in het Zuiden. Het gaat daarbij om een wederzijdse kennismaking en verrijking.
 • De projecten omvatten in 2015: een vormingsproject in Malawi en Zuid-Afrika, een speelplein- en vormingsproject in Bolivia, en een vrijwilligersproject in Zambia:
  • Bijboorbeeld het speelplein- en vormingsproject in Bolivië: een groepje jongeren trok met de stichting naar Casa Maïn. Casa Maïn is een tehuis van de zusters van Don Bosco in Santa Cruz voor ongeveer 120 kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. De kinderen komen hier terecht omwille van verwaarlozing of misbruik. De jongeren gaven er  huiswerkbegeleiding, Engelse les, deden het speelplein,...

 

 

Hoe kan jij de Don Bosco Stichting helpen?

Financiële steun 

 • Opdat de drie fondsen hun doelstelling en activiteiten kunnen realiseren, zoekt de Stichting naar de nodige financiële inbreng. Deze inbreng wordt gerealiseerd via het innen van giften en het ontvangen van materiële schenkingen zoals kunstvoorwerpen en verzamelmateriaal (postzegels, zichtkaarten, oude stripverhalen, heiligen prenten, oude munten enz…).

Vrijwilligers in België

 • Administratie en secretariaat: invoeren van giften en schenkingen in ons database-systeem, bedanking schenkers…
 • logistieke hulp bij  campagnes en evenementen
 • fondsenwerving
 • vertalingen (vermeld de talen): vertalingen naar het Engels
 • website en facebook: up-to-date houden van de website en regelmatige opvolging van onze facebookpagina’s

Materiaal

 • andere:
  • postzegels en (oude) zichtkaarten
  • oude munten
  • (oude) stripverhalen
  • kunstvoorwerpen
  • religiosa
  • liebig en andere prenten
  • waardevol antiek

Al het bovenstaande vormt voor de Don Bosco Stichting een alternatieve bron van inkomsten: het geschonken materiaal wordt namelijk verkocht ten voordele van de projecten van de Stichting.

 • Extra gezocht:heiligenprenten (oa canivet). De Stichting beschikt over een uitzonderlijke verzameling heiligen prenten, die ze verder wenst uit te breiden via schenkingen. Doel is om deze collectie naar de toekomst toe ook  open te stellen voor het brede publiek.

 

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 12/05/2021