Intergenerationeel en intercultureel mentorschap (coaching) voor geïmmigreerde jongeren die actief op zoek zijn naar werk.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

Stassartstraat 48
1050
Brussel
(+32) 02 203 02 31

De missie van DUO for a JOB

DUO for a JOB vergemakkelijkt, via een mentoring programma, de ervaringsuitwisseling tussen generaties en tussen culturen. Door de expertise van 50-plussers in te zetten, kunnen we jongeren helpen in hun zoektocht naar werk. Via deze intergenerationele en interculturele uitwisseling, wil DUO for a JOB de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken voor jongeren met een migratieachtergrond, wenst actieve vergrijzing te promoten, culturele uitwisselingen en intergenerationele acties aan te moedigen, om op die manier uiteindelijk stereotypen omtrent leeftijd, en xenofobie te bestrijden. Creëren van sociale cohesie, wederzijds begrip en solidariteit staan daarbij voorop. 

Wat doet DUO for a JOB?

DUO for a JOB linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Via dit “intergenerationele en interculturele” mentorschap (coaching) wil DUO for a JOB bijdragen aan een gelijke toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen.

Zodra een duo is samengesteld, ontmoeten de jongere en de mentor elkaar minstens twee uur per week gedurende 6 maanden. DUO for a JOB biedt zijn diensten aan in Brussel, Antwerpen, Gent, Aalst, Mechelen en Luik.

De cyclus van een DUO bestaat uit 8 fases:

 • Informatiesessie: om het project voor te stellen en eventuele vragen te beantwoorden.
 • Individueel gesprek: om de geïnteresseerde mentor en mentee kandidaten beter te leren kennen.
 • Opleiding: de pas ingeschreven mentor volgt een verplichte opleiding van 4 dagen waarmee hij de nodige bekwaamheden aanleert om een jonge geïmmigreerde werkzoekende te kunnen begeleiden op de gepaste manier.
 • Samenstelling van het duo: elke week worden nieuwe duo’s samengesteld tijdens groepsvergaderingen voor het “matchen” van mentor en mentee kandidaten, op basis van verschillende criteria (werksector, taal, persoonlijkheid, beschikbaarheid, enz).
 • Eerste ontmoeting: de gelegenheid voor de mentor en de mentee om kennis te maken en om de “matching” te bevestigen.
 • De mentoringovereenkomst: indien het duo wenst door te gaan wordt een tweede vergadering gepland om de overeenkomst en het ethische handvest van de vereniging te tekenen.
 • Mentoringperiode: één keer per week komen de duo’s bijeen gedurende 6 maanden. Verschillende hulpmiddelen worden hen voorgesteld, zoals simulaties van sollicitatiegesprekken, het nalezen van hun CV’s, hulp tijdens hun zoektocht naar een woning, of logopedie zittingen. Op het einde van de 6 maanden worden de duo’s gevraagd om in te schatten of het programma hun verwachtingen voldaan heeft en in hoeverre de doelstellingen bereikt zijn.
 • Feedback wordt verzameld omtrent het programma en de begeleiding van de vereniging om naar verdere evolutie en verbetering te streven.

 

Hoe kan jij DUO for a JOB helpen?

Financiële steun voor

 • de omkadering voor een stijgend aantal duo's (doelstelling 2021: 1000 duos!)
 • de ontwikkeling van nieuwe begeleidingstools
 • de verhuis van de lokalen
 • de uitrol van het programma in andere steden 

 

Vrijwilligers in België

 • onthaal/luisterend oor/begeleiding van jongeren à rato van 1x/week
 • occasionele logistieke hulp (campagnes, evenementen)
 • animatie, informatie, sensibilisering: occasioneel
 • fondsenwerving: occasioneel, gedurende events
 • structurele administratieve ondersteuning
 • vertalingen Frans naar Engels – Frans naar Nederlands


Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 25/05/2021