Help educatieve projecten in ontwikkelingslanden.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2014

Jan De Graefstraat 7
2660
Berchem
(+32) 0468/570822

De missie van Leraars zonder Grenzen

Leraars zonder Grenzen (LzG) vzw wil de solidariteit bevorderen tussen leraars hier en leraars in ontwikkelingslanden, in een geest van gelijkwaardigheid en pluralisme. LzG wil leraars en allen die onderwijs, vorming en opleiding belangrijk vinden voor een rechtvaardige wereld, samenbrengen en mobiliseren. 

 

Wat doet Leraars zonder Grenzen?

LzG  onderneemt en ondersteunt acties die gericht zijn op het verbeteren van de materiële werkomstandigheden van leraren. Ze versterkt de competenties van leraars in ontwikkelingslanden, zodat de kwaliteit van hun werk en het effect ervan op de kinderen, toeneemt. Momenteel (september 2018) ondersteunt LzG 51 Vlaamse educatieve projecten in ontwikkelingslanden, zowel in Azië, Afrika als Zuid-Amerika. LzG biedt deze projecten interne vorming en vertegenwoordigt hen naar de overheid toe. 

Een greep uit de projecten die door LzG worden ondersteund:

Afrika

 • Sierra Leone,  Eye for Salone:  de geleidelijke uitbouw van een lagere school en vakschool voor jongeren van het War Wounded Camp in Waterloo en omgeving en ondersteuning aan 2 blindenscholen, in Kenema en Koidu Town
 • Zuid-Afrika, Cradock: dagcentrum voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking in Cradock
 • DR Congo, Bondeko ST in Matete (Kinshasa): vormingscursussen voor jonge vrouwen, bouw van een kleuter- en middelbare school, microkredieten,...

Azië

 • Nepal, Actie Scholen Nepal:  beter onderwijs voor leerlingen met een mentale beperking in Kathmandu en Sarangkot. Aanpassen van klaslokalen en didactisch materiaal (visualisaties) aan de noden van de gehandicapte leerlingen, begeleiding en ondersteuning van de leerkrachten ter plaatse.
 • Thailand, het Fatimacenter:  4 deelprojecten verspreid over Thailand, gericht op meisjes en vrouwen (beroepsopleiding, sociale vorming en sociale rechten,...).  Hoofdzakelijk gericht op vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn van mensenhandelaars en seksuele uitbuiting of in de slums wonen.

Zuid-Amerika

Peru, Añañauvoor kinderen in de leeftijd 4-18 die leven in situaties van extreme armoede en instabiele gezinssituaties. De kinderen en hun families wonen in zeer arme en primitieve omstandigheden, zijn ondervoed en hebben een aantal gezondheidsproblemen. Alle gezinnen hebben problemen met alcohol verslaving en/of agressie in het gezin. Añañau richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen op vier vlakken (cognitief, intrapersoonlijk, interpersoonlijk en fysiek) en probeert mogelijkheden te creëren voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Añañau organiseert activiteiten op drie gebieden: onderwijs, gezondheid en algemene ontwikkeling.

 

Een overzicht van alle projecten die door LzG worden ondersteund, vindt u op de website van LzG

Hoe kan jij Leraars zonder Grenzen helpen?

Financiële steun  

 • LzG wil haar werking verder professionaliseren om de aangesloten projecten nog beter te kunnen ondersteunen. Daarvoor zou de vereniging de jaarlijkse werkingskosten moeten verhogen met een 10.000 €. 

Vrijwilligers in België 

 • administratie/secretariaat : 1/2 dag/week, afhandeling dossiers kandidaat vrijwilligers/stagiair, kan van thuis uit. Vereiste skills: tekstverwerking
 • copywriting en design: onderhoud en grafische ondersteuning voor de website en sociale media 
 • animatie, informatie, sensibilisering: 1 dag/maand op scholen info verstrekken over LzG en haar projecten. Vereiste skills: groepen kunnen enthousiasmeren, PPT- presentaties geven
 • fondsenwerving: 4x/jaar deelnemen aan werkgroep rond opstellen en uitvoeren van campagnes; vereiste skills: inzicht in fondsenwervingscampagnes 
 • website: 1/2 dag / week, up to date houden van website, kan van thuis uit. Vereiste skills: basiskennis van site-building
 • redactiewerk: artikels schrijven, cartoons, layout … van driemaandelijkse e-brief en print-Nieuwsbrief. De vzw is op zoek naar iemand met een vlotte pen, tekenvaardigheid, lay-out werk

Vrijwilligers in het buitenland 

LzG runt zelf geen projecten in het buitenland maar vervult een bemiddelingsfunctie tussen de projecten en kandidaat-vrijwilligers. De vereiste skills variëren in functie van het project. Een greep uit de noden aan vrijwilligers bij de buitenlandse projecten:

 • logistieke hulp bij nieuwbouw, verbouwing of onderhoud van leslokalen
 • animatie van leerlingen in basis- en secundair onderwijs en naschoolse begeleiding
 • lesopdrachten op niveau basis, secundair en hoger onderwijs
 • vorming van leraren
 • beschikbaar stellen van didactisch materiaal
 • ondersteuning van schoolleiders

Materiaal 

 • informatica/burotica
 • speelgoed/knutselmateriaal
 • werkgereedschap
 • didactisch- en schoolmateriaal
 • meubilair/elektro-huishoudtoestellen 
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 01/05/2021