Vergroten van de efficiëntie en toegankelijkheid van psychologische en psychiatrische zorg voor vluchtelingen- en migrantenkinderen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

De missie van Solentra

Het verbeteren van de toegankelijkheid en efficiëntie van kwaliteitsvolle psychologische zorg voor vluchtelingen- en migrantenkinderen in België, volgens de Sustainable Development Goal 3 (SDG3) van de VN. SDG3 streeft namelijk naar een algemene toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. Net als wij. Om kinderen te helpen bij het realiseren van hun dromen. Solentra doet dit aan de hand van de gespecialiseerde PACCT-methodiek, een outreachende en empowerende methodiek met respect voor cultuurverschillen, door de vzw zelf ontwikkeld. Dit houdt onder meer in dat Solentra cultuursensitief en met tolken werkt.

Solentra

Wat doet Solentra?

  • Consultaties te Solentra

Solentra is expert in transculturele psychiatrie en traumabehandeling (meer specifiek oorlogstrauma, migratieproblematiek en ontheemding) en wil tegemoetkomen aan de nood aan therapie voor deze doelgroep, die door het migratieproces te maken krijgt met ontworteling, stress en psychologisch lijden. In ons therapiecentrum te Brussel (en andere regionale centra) krijgt men hoogkwalitatieve diagnostische en therapeutische ondersteuning (psychotherapie en traumazorg) aangeboden.

Ook erkende vluchtelingen kunnen bij Solentra terecht, dit is afhankelijk van de bevoegde instanties en mogelijkheid tot tussenkomst in de kosten. Aangezien psychotherapie nog steeds niet terugbetaald wordt is dit – zeker voor deze doelgroep – nog steeds een belangrijke drempel.

Om de werking zo laagdrempelig mogelijk te houden en toegankelijk te maken voor de mensen uit de doelgroep, die meestal over weinig middelen beschikken, biedt Solentra haar werking zo veel mogelijk gratis aan.

Verder doet Solentra aan deskundigheidsbevordering voor stedelijke- en eerstelijnshulporganisaties die in direct contact komen met de doelgroep. We delen graag onze jarenlange expertise om zo de doorstroming te versoepelen van migranten- en vluchtelingenjongeren die kampen met psychologische problemen naar de reguliere sector.

  • Community-based werken

Het DNA van de methodiek van Solentra is community-based werken, de overtuiging dat voor traumaverwerking naast een gespecialiseerde psycholoog er nauwe samenwerking nodig is met een integratie-bevorderend netwerk.

Solentra streeft ernaar om het opvangnet van vluchtelingenkinderen en hun families te verbreden door (in)formele bronnen uit de omgeving van deze kinderen te mobiliseren: uitgebreide familie, buren, begeleiders bij buitenschoolse activiteiten, buurtorganisaties en school, eerstelijnsorganisaties… Psychische problemen zijn namelijk niet alleen persoonsgebonden, maar worden evenzeer beïnvloed door omgevingsfactoren en de maatschappelijke context. Zo wordt de geestelijke gezondheid en de integratie van deze doelgroep positief bevorderd.

  • Focus op veerkracht

Projecten en co-creatie processen op gang brengen die de veerkracht en het aanpassingsvermogen van jongeren stimuleert, wat zorgt voor een betere integratie en een positief beeld van vluchtelingen bevordert.

Om tegemoet te komen aan de noden van deze doelgroep in de veranderde samenleving vandaag heeft Solentra ook een helpdesk voor vluchtelingen opgericht. De helpdesk is een psychologische eerste hulp telefoonlijn dat de mogelijkheid biedt om een psycholoog te bellen en consultaties te hebben in de moedertaal. Momenteel zijn de psychologen beschikbaar in het Arabisch, Dari, Farsi en Spaans, maar Solentra hoopt dit aanbod nog verder uit te breiden in de toekomst.

Hoe kan jij Solentra helpen?

Financiële steun

Solentra is voor haar werking voornamelijk afhankelijk van fondsen. Sommige mensen kunnen we helpen via samenwerkingen en doorverwijzingen van andere organisaties, maar we merken ook dat er steeds meer mensen uit de boot vallen. Ook hen willen wij kunnen bereiken en helpen, volgens de SDG3 van de VN.

 

  • Voor traumatherapie aan (erkende) vluchtelingenkinderen en hun gezin: tolken- en vertalingskosten, verplaatsingskosten, consultatiekosten (Solentra wil de therapie gratis aanbieden). Hooggespecialiseerde traumatherapie kost geld, maar de precaire situaties van deze (soms niet-erkende) vluchtelingengezinnen vormen vaak nog een drempel die overkomen moet worden. Verder vindt Solentra het ook belangrijk om tolken in te schakelen om de consultaties zoveel mogelijk in de moedertaal te laten verlopen. Emoties worden namelijk opgeslagen in de moedertaal wat de persoon beter in staat stelt om zich te kunnen uitdrukken.

  • Voor het verrichten van verder onderzoek naar cultuursensitief psycho-zorgaanbod voor vluchtelingen- en migratiekinderen.

  • Voor het verder uitbreiden van de helpdesk voor vluchtelingen, zodat ze meer telefonische  consultaties in verschillende talen kunnen aanbieden en zo meer kwetsbare mensen kunnen bereiken.

 Update 2020

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/05/2021