Vergroten van de efficiëntie en toegankelijkheid van psychologische en psychiatrische zorg voor vluchtelingen- en migrantenkinderen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2015

De missie van Solentra

Verbeteren van de toegankelijkheid en efficiëntie van psychologische zorg voor vluchtelingen- en migrantenkinderen in België. Om kinderen te helpen bij het realiseren van hun dromen. Solentra doet dit aan de hand van de gespecialiseerde PACCT-methodiek die door de vzw zelf ontwikkeld werd. Dit houdt onder meer in dat Solentra cultuursensitief en met tolken werkt.

 

Wat doet Solentra?

  • Zorg in Kleur (met steun van de VGC)

In de praktijk blijkt te vaak dat de kinderpsychiatrische hulpverlening voor veel migrantenkinderen- en gezinnen ontoegankelijk is. Hoewel psychische problemen in deze groep zeker niet minder voorkomen, verschijnen deze mensen wel minder vaak in de wachtzalen. Met haar specifieke methode reikt Solentra handvaten aan die ervoor zorgen dat ook immigrantenkinderen de zorg kunnen krijgen waarop ze recht hebben. Solentra biedt sinds november 2011 haar gratis aanbod aan alle Nederlandstalige hulpverleningsinstanties en onderwijspersoneel uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij die in contact komen met migrantenkinderen die emotionele, gedrags-, en/of leerproblemen hebben, maar niet gesteund worden door de ouders in het erkennen van het probleem en het zoeken naar een oplossing, kunnen bij Solentra terecht.

  • Consultaties in de stad Mechelen (met steun van KinderArmoedefonds Mechelen)

Steunpunt Asiel & Migratie houdt zich namens het stadsbestuur bezig met alles wat gerelateerd is met vluchtelingen die aankomen of verblijven in de stad. Solentra biedt als partner hoog kwalitatieve (etno-) psychotherapie en traumabegeleiding aan voor ouders en hun kinderen die onderhevig zijn aan cumulatieve traumatische gebeurtenissen en de gevolgen van migratie. Daarnaast voorziet Solentra ook expertise voor het hanteren van een cultuursensitieve benadering bij alle betrokken diensten en de hulpverleners op het terrein te Mechelen vb.: sociaal assistenten, schoolbegeleiders, advocaten, vrijwilligers etc.). Als partners met een goede verstandhouding zorgen het Steunpunt en Solentra voor mobilisatie en het creëren van een sociaal netwerk rond vluchtelingenkinderen en hun ouders om zo een antwoord te vinden op hun behoeften.

  • Consultaties te Solentra (Brussel)

Vluchtelingenkinderen en hun gezin worden op het moment dat ze in de opvangstructuren van Fedasil verblijven, op doorverwijzing van de centrumarts, naar Solentra verwezen. Hier krijgt men hoogkwalitatieve diagnostische en therapeutische ondersteuning (psychotherapie en traumazorg) aangeboden. Ook erkende vluchtelingen kunnen bij Solentra terecht, dit is afhankelijk van de bevoegde instanties en mogelijkheid tot tussenkomst in de kosten. Aangezien psychotherapie nog steeds niet terugbetaald wordt is dit –zeker voor deze doelgroep- nog steeds een belangrijke drempel.


Om de werking zo laagdrempelig mogelijk te houden en toegankelijk te maken voor de mensen uit de doelgroep, die meestal over weinig middelen beschikken, biedt Solentra haar werking zo veel mogelijk gratis aan.

Hoe kan jij Solentra helpen?

Financiële steun

  • voor traumatherapie aan (erkende) vluchtelingenkinderen en hun gezin: tolken- en vertalingskosten, verplaatsingskosten, consultatiekosten (Solentra wil de therapie gratis aanbieden)

  • voor vergroten van de deskundigheidsbevordering inzake doorverwijzing bij ocmw's, steden, en eerstelijnshulporganisaties die in contact komen met de doelgroep

  • voor het verrichten van verder onderzoek naar cultuursensitief psycho-zorgaanbod voor vluchtelingen- en migratiekinderen

  • om outreachend en aanklampend te kunnen werken is er nood aan het versterken van Solentra’s werking in andere regio’s: o.a. West-Vlaanderen, Limburg. Vandaag komen patiënten van over het hele land naar Brussel voor consultaties. Doorgaans dienen zij grote afstanden af te leggen. Het aanbieden van consultaties op locatie verhoogt de efficiëntie en werkt drempelverlagend, zeker nu de doorstroming uit de asielcentra op gang komt.

Vrijwilligers in België

  • Boekhouding: iemand met boekhoudige kennis om de opvolging van budgetten te verzekeren (1 à 2 x/maand, kan vanop afstand)

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 18/12/2020