Menswaardig werk en sociale bescherming voor iedereen, wereldwijd.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2005

De missie van Wereldsolidariteit

Wereldsolidariteit (WSM) wil een sociaal rechtvaardige samenleving, waarin iedereen goed kan leven, waarin de economie ten dienste staat van de mens, binnen de ecologische grenzen van onze planeet. Ze steunt daartoe sociale bewegingen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika die werken aan waardig werk en sociale bescherming, want zij zijn de motor van sociale verandering.

 

Overal ter wereld werken mensen keihard. Maar die inspanningen worden helaas niet overal op dezelfde manier beloond. 80% van de wereldbevolking moet het doen met minder dan 10 dollar per dag. Vele arbeiders krijgen geen redelijk loon, moeten werken in zeer slechte omstandigheden, leven in bittere armoede en hebben geen toegang tot betaalbare gezondheidszorg of sociale zekerheid. Toch legt die 80% zich hier niet zomaar bij neer. Mensen organiseren zich in een vakbond, een vrouwenorganisatie, een jongeren- of ouderenbeweging, een mutualiteit of een coöperatie. Samen nemen zij hun ontwikkeling in handen. En dankzij de steun van Wereldsolidariteit, de christelijke arbeidersbeweging en vele vrijwilligers, kunnen ze rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk. Want we zijn allemaal verbonden: ‘we are connected’!

Wat doet Wereldsolidariteit?

Investeringen in partnerlanden:

 • Sociale ontwikkeling:

  Wereldsolidariteit (WSM) steunt 82 sociale organisaties in 20 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Deze sociale organisaties zijn in te delen in 4 groepen:vakbonden, mutualiteiten, jongerenorganisaties en socio-culturele organisaties.

  Ze werken elk op hun manier aan de verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in hun land:

  • door betere arbeidsomstandigheden af te dwingen
  • door sociale zekerheidssystemen op te zetten en mensen toegang te verlenen tot gezondheidszorg
  • door projecten in sociale economie op te starten
  • door op politiek vlak verandering af te dwingen, enz...

Internationale politieke werking:

Hiermee ondersteunt WSM haar partners in het Zuiden in hun politieke strijd voor het respect voor sociale en arbeidsrechten, bijvoorbeeld door schendingen van deze rechten aan te klagen op nationaal of internationaal niveau.

Noodhulp:

Hoewel WSM geen noodhulporganisatie is en steevast structurele samenwerkingen aangaat met het oog op duurzame veranderingen op lange termijn, maakt ze af en toe ook middelen vrij voor noodhulp. Wanneer een partnerland getroffen wordt door een ramp, ondersteunt WSM haar partners waar mogelijk zodat de eerste noden bij de partner en bij de lokale bevolking kunnen verholpen worden. 

Samen achter de visie van Wereldsolidariteit:

Werelsolidariteit wil door politieke actie invloed uitoefenen op het Belgische beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Wereldsolidariteit zetelt in verschillende overlegplatformen, waaronder de Coalitie Waardig Werk en de Schone Kleren Campagne.

Enkele concrete doelstellingen van WSM tegen einde 2021

 • Tegen 2021 wil WSM dat 1,3 miljoen een meer waardige job uitoefenen dankzij de inspanningen van hun partners op het vlak van verbetering van hun arbeidsomstandigheden, het afdwingen van hun recht op sociale bescherming of door beroepsopleidingen. Met speciale aandacht voor vrouwen, en jongeren en ouderen.
 • Tegen 2021 wil WSM dat  1,4 miljoen mensen een betere sociale bescherming hebben via systemen georganiseerd door de overheid, de gemeenschap of door collectief georganiseerde sociale zekerheid of ziekteverzekering.
 • 171 regulerende voorstellen voor sociale bescherming  worden ingediend op lokaal of nationaal niveau; zo worden naar schatting 800 miljoen kwetsbare werknemers in de informele en formele economie beter beschermd. WSM streeft ernaar dat 91 van deze voorstellen worden aangenomen.

 

Hoe kan jij Wereldsolidariteit helpen?

Financiële steun

63 % van de middelen van Wereldsolidariteit zijn afkomstig uit subsidies. Tegenover die overheidsmiddelen moet ze een percentage aan eigen inkomsten garanderen om haar projecten te realiseren. Hiervoor heeft Wereldsolidariteit financiële steun nodig.

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 15/11/2018